Order Line +90 545 201 88 50

Privacy Agreement

Değerli Müşterilerimiz, Güner Ofis olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu kapsamda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK gereğince, www.gunerofis.com internet sitemiz (“İnternet Sitesi”), mağazalarımız ve sair kanallar vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Bu kapsamda, sistemimize dâhil olarak bizimle paylaşılan kişisel verilerinizin, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve yukarıda sayılan diğer işlemlerin yapılmasına açık rıza vermektesiniz.

 


 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

▌Müşterilerimizi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak,
▌Müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet vermek,
▌Satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
▌Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktivite ve süreçlerinin işletilebilmesi,
▌Müşterilerimize kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek,
▌Ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetleri ölçmek,
▌Müşterimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek,
▌Müşterilerimize sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve tele-satış faaliyetleri olmak üzere sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi,
▌Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler, profilleme çalışmaları,
▌Web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi.
▌Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.:

 


 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

▌Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,

▌İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

▌İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,

▌Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,

▌Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,

▌Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),

▌Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,

▌Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

▌Pazar araştırması şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlar,

▌Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

▌Bayilerimiz, ileride olması halinde franchise’larımız ve diğer satış ağı.

 


 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup Şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir;

İş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız, bayilerimiz ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda, düzenleyici, denetleyici kurumlar,
Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar,

Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar,

 


 

Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

 

▌Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

▌Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

▌Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

▌Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

▌Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

▌Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,

▌Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

▌İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

▌KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak, Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile Noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, Şirketimizin elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, Şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Güner Ofis Okul ve Büro Malzemeleri Sanayi Turuzim Ticaret LTD. ŞTİ.

Adres : Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi Onur Sokak 39/7 Beyoğlu/İstanbul

E-posta Adresi : info@gunerofis.com

 

▌Kişisel Verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde üyelik sistemimizden çıkacağınızı ve bu kapsamda, üyelik sistemimizin sağladığı avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

▌Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve gunerofis.com üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayarak ya da mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde onay vererek KVKK kapsamında kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, belirtilen amaçlar dâhilinde yurtdışına aktarılmasına/paylaşılmasına,
açık rıza veriyorum.

 


 

Ticari Eloktronik İleti Onayı

 

Güner Ofis olarak, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz fırsat ve kampanyalarımızdan sizleri e-posta, sms ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz.

Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Güner Ofis tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle, tarafımla irtibata geçilmesine gunerofis.com üzerinden yaptığım üyelik başvurusu ya da mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde açık rıza veriyorum.

MERSİS No: ----------------

Ticaret Unvanı: Güner Ofis Okul ve Büro Malzemeleri Sanayi Turuzim Ticaret LTD. ŞTİ.